FlexP0012 大電流交流阻抗

可執行高強度 EIS

  • 電流擴大器
  • 專爲電解槽、燃料電池設計
  • 一台 FlexP0012 可將連續電流擴大至 – 200 A/+ 195 A
  • 四台 FlexP0012 並聯電流可擴大至 – 800/ + 780 A